image_menu_top

ÚVOD

VEŠTENIE

EROTIKAHlavná stránka > Obchodné podmienky


1. Informácie o poskytovateľovi

Stránka www.mmskuj.sk je prevádzkovaná spoločnosťou A SMS s.r.o, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B, oddiel Sro.

2. Poskytované druhy produktov

Stránka www.mmskuj.sk poskytuje ponuku reálnych zvonení pre stiahnutie do mobilého telefónu ako aj ponuku audiotexových a ostatných služieb.

Pre stiahnutie produktu/zvonenia musí Váš mobilný telefón podporovať prijímanie WAP PUSH link.

3. Podmienky pre užívateľov

Produkty a služby poskytované na stránke www.mmskuj.sk (ďalej "produkty") sú dostupné užívateľom zo Slovenskej republiky ale i zo zahraničia prostredníctvom aktivovanej služby roaming.

Produkty sú dostupné užívateľom so SIM kartami aktivovanými v sieti mobilných operátorov Slovenskej republiky - Orange, T-Mobile, Telefónica O2

Nevyhnutnou podmienkou pre možnosť objednávania reálnych zvonení a následného doručenia produktov je aktivovaná SIM karta s aktivovanou a správne nastavenou dátovou službou WAP v mobilnom telefóne užívateľa.

Produkty s erotickým obsahom môžu objednávať a následne využívať iba osoby staršie ako 18 rokov rovnako ako všetky audiotexové služby. K svojej dospelosti sa užívatelia zaväzujú pri vstupe do kategórie Erotika potvrdením veku užívateľa nad 18 rokov a pri vstupe do kategórie veštice.

4. Objednávanie

Užívateľ objednáva jednotlivé produkty zaslaním SMS správy s kódom produktu uvedenom pri danom produkte na telefónne číslo, ktoré je rovnako uvedené pri produkte, resp. si objednáva produkt zavolaním na uvedené tel.číslo.

Po odoslaní SMS správy so správnym objednávacím kódom zvonenia užívateľ obratom obdrží správu s WAP linkou, po otvorení ktorej sa automaticky začne sťahovať objednaný produkt.

Objednaním akéhokoľvek produktu prevádzkovateľa www.mmskuj.sk dáva užívateľ súhlas s príjmom informačných SMS o produktoch a akciách prevádzkovateľa. Následne bude prevádzkovateľ zasielať na telefónne číslo užívateľa svoje marketingové informácie v primeranom rozsahu. V prípade, že užívateľ nechce uvedené informácie dostávať, oznámi to prevádzkovateľovi na infolinka@asms.sk.

5. Cena produktov a obchodné podmienky

Cena jednotlivých druhov produktov je uvedená v Cenníku na stránke www.mmskuj.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny Cenníka.

Ceny uvedené v Cenníku sú konečné a zahŕňajú DPH v zmysle platných právnych predpisov.

Medzi užívateľom a prevádzkovateľom platí dohoda, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania www.mmskuj.sk a jeho produktov sa riadia účinným znením podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

6. Reklamácie

Reklamácie je možné písomne oznámiť na e-mailovej adrese : infolinka@asms.sk

Ak sa u zakúpeného produktu vyskytne technická alebo iná závada, užívateľ má nárok požiadať o náhradný produkt zdarma, prípadne dôjde k inej dohode medzi reklamujúcim užívateľom a poskytovateľom.

Súčasťou reklamácie musí byť popis závad, ktoré sú predmetom reklamácie. Nesmie chýbať ani názov produktu, typ mobilného telefonického zariadenia, telefónne číslo, dátum objednávky a SMS kód, ktorý užívateľ pri objednávaní daného produktu uviedol v SMS správe.

Predávajúci nezodpovedá za závady spôsobené užívateľom, teda ak si produkt vedome alebo nevedome objednal napriek tomu, že jeho mobilné telefonické zariadenie tento produkt nepodporuje. To isté platí v prípade nesprávnej objednávky a taktiež v prípade, keď objednávku vykonal napriek tomu, že jeho mobilné telefonické zariadenie nepodporuje pripojenie k WAP. Predávajúci nezodpovedá za závadu, ktorá je prejavom nefunkčnosti respektíve poruchy mobilného telefonického zariadenia užívateľa.

Pri opätovnom a nutnom pripojení na WAP si kupujúci poplatky za pripojenie hradí sám podľa cenníka príslušného operátora.

7. Ostatné informácie

Tieto Obchodné podmienky upravujú podmienky využívania produktov na stránke www.mmskuj.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť Obchodné podmienky novým znením podmienok. Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.mmskuj.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie stránky www.mmskuj.sk a poskytovanie produktov na www.mmskuj.sk. Návštevníci, ktorí nesúhlasia s týmito obchodnými podmienkami, nie sú oprávnení využívať služby poskytované prevádzkovateľom.

Help | Obchodné podmienky | Cenník | Reklamácie | Kontakt